Nya tomter - Oknö Stugförening

Till innehåll

Nya tomter

Bilder
Tomter vid Kaffetorpet
Frågan om tomter vid Kaffetorpet har varit uppe tidigare bl a 2019 – 2020. Vi fick då många synpunkter från våra medlemmar och tog då initiativ till en enkät där man fick ge sin syn till kommunen på detta. Enkätsvaren skickades in till kommunen, för att ge kommunen en bild av synpunkterna då. Någon återkoppling om resultatet fick vi aldrig.
Nu har förslaget om tomter vid Kaffetorpet skrivits in i kommunens förslag till översiktsplan 2040, fortsättningsvis ÖP 2040.
I ÖP 2040, nämns Oknö på sidan 65, där det föreslås en mindre sammanhängande bebyggelse vid Kaffetorpet.  
Oknö Stugförenings styrelse har tagit upp frågan på styrelsemötet 15/1. Vi beslutade att via vår hemsida och Facebook informera om detta, vad som kan beröra Oknö och hur man kan ge sina synpunkter på ÖP 2040 till kommunen.
Att beakta är bl a den ökning av biltrafiken från bron till andra sidan ön som det innebär, närheten till bofast bebyggelse intill ett populärt strövområde samt vid en framtida vattennivåhöjning hur mycket av strövområdena runt Kaffetorpet som återstår. En upskattning av vad en beräknad vattennivåhöjning 2040 kan innebära framgår av bilden nedan (källa ÖP 2040, risker och konsekvenser, påverkanzon).
Mera om ÖP 2040 hittar du på kommunens hemsida. Följ länken:

Utdrag ur Mönsterås kommuns nya översiktsplan (.pdf) sid 65
"Oknö har blivit ett populärt besöksmål både för natur och rekreation med framför allt sportfiske, bad och camping men utgör även ett område där tidigare fritidsbostäder alltmer omvandlats till permanentbostäder. Oknö består av Storön och Lillön, och på Storöns södra udde finns ett område som föreslås som ny Sammanhängande bostadsbebyggelse. Här möjliggörs ny bebyggelse i anslutning till redan utvecklad infrastruktur och VA. Vackra natur- och havsnära tomter erbjuds utan att begränsa allmänhetens tillgång till Oknös kustremsa, något som är karaktäristiskt för både Storön och Lillön."

Synpunkter på ÖP 2040
Har du synpunkter på förslaget ska du skicka ditt samrådsyttrande samt namn och adress till teknisk@monsteras.se senast den 5 februari 2023.
Sista informationsträffen är på biblioteket Mönsterås, onsdagen den 25 januari klockan 17.00-18.30. Anmälan om deltagande till Kajsa Engman (epost) senast dagen innan det samrådsmötet.


Oknö Stugförening önskar alla välkomna till Oknö!
Oknö Stugförening önskar alla välkomna till Oknö!
Tillbaka till innehåll